Obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

a.  Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú obchodnoprávny vzťah založený medzi spoločnosťou AXIMA TZB, s.r.o. Staničná  913, 952 01 Vráble, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 36854/N (ďalej len "spoločnosť") a subjektom alebo osobou, ktorá si u spoločnosti objednala dodávku, montáž klimatizácie, vzduchotechniky, alebo iný výsledok podnikateľskej činnosti spoločnosti (ďalej len "klient"). Spoločnosť a klient sa v týchto Všeobecných obchodných podmienkach nazývajú „zmluvné strany“, ak ide o vyjadrenie ich vzájomnej dohody, alebo „zmluvná strana“, ak ide o vyjadrenie práva alebo povinnosti jedného z nich.

b. Klientom je akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, podnikajúca, či nepodnikajúca, ktorá má záujem o dodávku a montáž vzduchotechniky, klimatizácie, alebo má záujem o iný výsledok odbornej činnosti spoločnosti.

c. Zmluvné strany sa v zmysle § 262 Obchodného zákonníka dohodli, že ich obchodnoprávny vzťah sa spravuje zákonom č. 513/1991 Zb..Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. V prípade, ak zmluvné strany v písomnej zmluve upravili jednotlivé práva a povinnosti odlišne od týchto Všeobecných obchodných podmienok, majú uvedené ustanovenia zmluvy, pred Všeobecnými obchodnými podmienkami prednosť.

2. Ponuka, záväzná objednávka a uzavretie zmluvy

a.  Spoločnosť, na základe písomnej alebo ústnej požiadavky klienta, vypracuje ponuku, ktorá nie je záväzným návrhom na uzavretie zmluvy. Cenová ponuka musí obsahovať presnú špecifikáciu tovaru, jeho cenu a najskorší možný termín dodania tovaru. Cenová ponuka je platná 3 mesiace od dátumu vypracovania, pokiaľ sa strany nedohodnú inak. Spoločnosť si vyhradzuje právo odmietnuť vypracovanie ponuky v prípade, ak objem objednávok a vyťaženie jednotlivých odborne spôsobilých osôb spoločnosti neumožní riadnu realizáciu zmluvy a včasné plnenie povinností spoločnosti podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok. Spoločnosť môže odmietnuť vypracovanie ponuky aj v tom prípade, ak má pochybnosti o spôsobilosti druhej zmluvnej strany plniť svoje zmluvné záväzky. V prípade potreby môže spoločnosť vypracovanú ponuku upraviť, doplniť, alebo zmeniť podľa ďalších požiadaviek klienta tak, aby mohlo dôjsť k riadnemu uzatvoreniu zmluvy a uspokojeniu odôvodnených potrieb klienta.

b. Ak klient s cenovou ponukou súhlasí, zašle spoločnosti písomnú objednávku. Za písomnú objednávku sa považuje objednávka ak je podpísaná a datovaná doručená mailom alebo poštou. K platnému prijatiu objednávky dôjde iba v prípade, že objednávka obsahuje cenu tovaru podľa cenovej ponuky a neobsahuje ďalšie podmienky. Ak kupujúci uvedie v objednávke skutočnosti odlišné od cenovej ponuky, alebo uvedie do objednávky ďalšie podmienky, k uzatvoreniu zmluvy o dielo dôjde až doručením písomného potvrdenia objednávky kupujúcemu.

c.  Objednávka musí spĺňať všetky podmienky pre jednoznačné identifikovanie objednávateľa, ako aj objednávaného tovaru a služby. Zodpovednosť za neúplné, alebo nepresné údaje nesie objednávateľ. Pokiaľ kupujúci stornuje objednávku v období, keď sa tento tovar nedá stornovať u dodávateľov predávajúceho, kupujúci sa zaväzuje zaplatiť pokutu vo výške 30% z hodnoty stornovaného tovaru.

d.  Zmluva sa považuje za uzatvorenú, ak sa spoločnosť oboznámi s obsahom klientovej objednávky a túto výslovne neodmietne. Momentom uzatvorenia zmluvy je v takom prípade deň, kedy došlo k doručeniu záväznej objednávky spoločnosti, a to za predpokladu, že spoločnosťou poverená osoba sa mala možnosť s obsahom objednávky oboznámiť. Na odmietnutie objednávky sa v celom rozsahu vzťahujú ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok týkajúce sa doručovania písomností. Na odmietnutie objednávky môže spoločnosť použiť akýkoľvek prostriedok komunikácie, ktorým sa odmietnutie môže dostať do dispozičnej sféry klienta.

e.  V prípade nejasností požiada spoločnosť klienta o spresnenie objednávky. Zmluva sa v takom prípade považuje za uzatvorenú až po riadnej oprave, doplnení, či zmene objednávky zo strany klienta, a to podľa pokynov spoločnosti.

3. Práva a povinnosti zmluvných strán po uzatvorení zmluvy

a.  Klient je po uzatvorení zmluvy povinný:

i.  umožniť zamestnancom spoločnosti a ňou povereným osobám vstup na nehnuteľnosť a do stavieb, kde sa práca uskutoční,

ii. riadne a včas uhradiť dohodnutú odmenu za vyhotovenie diela alebo odmenu za výsledok inej podnikateľskej činnosti spoločnosti, v prípade omeškania s úhradou bezodkladne spoločnosť informovať o dôvodoch omeškania a o najbližších možných termínoch úhrady,

iii. počas trvania zmluvného vzťahu oznámiť spoločnosti každú zmenu sídla, alebo adresy trvalého pobytu, resp. adresy, na ktorej sa klient zdržiava, právnej formy, čísla účtu, telefonického kontaktu, mailu, prípadne iných údajov týkajúcich sa plnenia zmluvy; až do doručenia takéhoto oznámenia môže spoločnosť uskutočňovať písomný styk s klientom s účinkami doručenia do posledného známeho sídla, či adresy trvalého pobytu klienta.

b.  Spoločnosť je po uzatvorení zmluvy povinná:

i.  pri realizácii zmluvy postupovať v súlade so záujmami klienta, nepoškodzovať jeho dobré meno a dodržiavať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa pri plnení zmluvy dozvedela a ktoré tvoria predmet obchodného tajomstva klienta,

ii. vystaviť a doručiť klientovi faktúru za poskytnuté služby, ktorá bude v súlade s účtovnými a daňovými právnymi predpismi,

iii. odovzdať klientovi dielo alebo iný výsledok odbornej činnosti spoločnosti v termíne dohodnutom v zmluve, inak v primeranej dobe s prihliadnutím na povahu a náročnosť vykonanej odbornej činnosti,

iv.  informovať klienta o dôvodoch omeškania s plnením povinností vyplývajúcich zo zmluvy, zákona alebo z týchto Všeobecných obchodných podmienok.

c.  Spoločnosť postupuje pri realizovaní zmluvy samostatne a pri určení spôsobu jej vykonania nie je viazaná pokynmi klienta. Realizáciou predmetu zmluvy môže spoločnosť poveriť aj tretiu osobu, pričom zodpovedá tak, ako keby ju vykonávala vo svojom mene. Spoločnosť je povinná upozorniť klienta na nevhodnosť informácií, postupov, alebo iných skutočností, ktoré bránia riadnej realizácii zmluvy. Klient je povinný zjednať nápravu, inak je spoločnosť oprávnená od zmluvy odstúpiť a požadovať od klienta náhradu škody, ktorá v dôsledku neplnenia jeho zmluvných povinností vznikla. Spoločnosť nezodpovedá za nemožnosť vyhotovenia diela, či iného výsledku odbornej činnosti, ak táto vznikla v dôsledku porušenia zmluvných alebo zákonných povinností klienta.

4. Platobné podmienky

a.  Po vyhotovení diela, či iného výsledku odbornej činnosti spoločnosť zabezpečí jeho riadne odovzdanie klientovi. O prevzatí bude vyhotovený preberací protokol ku dňu prevzatia, v ktorom bude potvrdené riadne dodanie predmetu zmluvy. Spoločnosť je oprávnená zadržať odovzdanie diela alebo iného výsledku odbornej činnosti, ak klient neuhradil odmenu riadne a včas, alebo ak po uzavretí zmluvy s prihliadnutím na všetky okolnosti a vzhľadom na správanie klienta sa stane zrejmým, že klient nebude schopný svoj záväzok vzhľadom na nedostatok svojej spôsobilosti splniť. Právo odstúpiť od zmluvy v dôsledku zadržiavania výsledku odbornej činnosti spoločnosti klientovi nevzniká.

b. Spoločnosť vystaví klientovi faktúru a odošle mu ju na poslednú známu adresu klienta. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej vystavenia, ak nie je v zmluve dohodnuté inak. Pri nedodržaní termínu splatnosti faktúry môže spoločnosť účtovať úrok z omeškania vo výške 0,5% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. V odôvodnených prípadoch môže spoločnosť žiadať od klienta zálohovú platbu - preddavok až do výšky 100 % z ceny objednávky.

5. Záručná doba, reklamácie

a.  Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru alebo služby kupujúcim. Záručnú dobu upravujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, ak to zmluva neustanovuje inak. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k poškodeniu tovaru došlo neodbornou inštaláciou, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, nedodržaním servisných predpisov, alebo ak bol vykonaný zásah do výrobku inou ako oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté vady spôsobené živelnou pohromou.

b.  V záujme klienta, spoločnosť uzatvára s klientom servisné zmluvy na dodané zariadenia. Kontrolný servis sa vykonáva jedenkrát ročne v dohodnutej cene. Klient, ktorý nepodpísal servisnú zmluvu, resp. neumožnil jej plnenie, nemá nárok na záruku predmetného zariadenia.

c. Reklamáciu uznáva spoločnosť len podľa vyplneného a podpísaného reklamačného protokolu. Lehota na odstránenie závad vyplývajúcich z reklamačného protokolu je 30 kalendárnych dní.

6. Odstúpenie od zmluvy

a.  Klient je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak spoločnosť hrubým spôsobom porušila povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, zákona alebo z týchto Všeobecných obchodných podmienok. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne a musí byť spoločnosti doručené. Klient nemôže odstúpiť od zmluvy, ak spoločnosť už vyhotovila dielo alebo realizovala iný výsledok podnikateľskej činnosti. V prípade odstúpenia klienta od zmluvy je klient povinný nahradiť spoločnosti náklady spojené s prípravou a realizáciou zmluvy, ktoré boli účelne vynaložené do momentu odstúpenia od zmluvy. Nárok na náhradu škody spoločnosti ani nárok na zaplatenie úrokov z omeškania, či zmluvnej pokuty týmto ustanovením dotknutý nie je.

b.  Spoločnosť je oprávnená odstúpiť od zmluvy, ak klient hrubým spôsobom porušil povinnosť vyplývajúcu mu zo zákona, zmluvy, alebo týchto Všeobecných obchodných podmienok, najmä ak neposkytuje súčinnosť potrebnú na riadne vyhotovenie diela alebo iného výsledku odbornej činnosti, alebo ak klient nebude schopný svoj záväzok vzhľadom na nedostatok svojej spôsobilosti splniť. Spoločnosť nie je povinná oznámiť klientovi hrubé porušenie ihneď ako sa o ňom dozvedela. Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne a musí byť doručené klientovi. Písomnosť sa považuje za doručenú na tretí deň po jej odoslaní, ak nie je preukázané jej skoršie doručenie klientovi, a to aj v prípade, ak sa klient o obsahu písomnosti nedozvie. Klient sa z dôvodu, aby sa vyhol aplikácii fikcie podľa predchádzajúcej vety, zaväzuje striktne dodržiavať ustanovenie čl. 3.1 písm. c) týchto Všeobecných obchodných podmienok.

7. Záverečné ustanovenia

a.  Všeobecné obchodné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti. Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzatvorenej medzi klientom a spoločnosťou a sú záväzné pre obe zmluvné strany dňom podpisu zmluvy. Uverejnením Všeobecných obchodných podmienok na internetovej stránke spoločnosti je založená právna domnienka o oboznámení sa klienta s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami. Odoslaním objednávky klient v zmysle § 273 ods. 1 ObZ. potvrdzuje, že sa s obsahom Všeobecných obchodných podmienok dôkladne a včas oboznámil, porozumel im a počas celého trvania zmluvy bude konať v súlade s nimi.

b.  Všeobecné obchodné podmienky platia v rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na internetovej stránke spoločnosti v deň odoslania objednávky klientom. Spoločnosť si vyhradzuje právo meniť Všeobecné obchodné podmienky, pričom sa zaväzuje oznámiť na svojej internetovej stránke akékoľvek zmeny doplnky, či dodatky Všeobecných obchodných podmienok. Zmeny Všeobecných obchodných podmienok majú vplyv na už jestvujúci zmluvný vzťah iba v prípade, ak zmeny akceptoval klient a to písomným dodatkom k zmluve.

c.  Klient odoslaním objednávky udeľuje spoločnosti v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke za účelom plnenia zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok. Súhlas udeľuje klient na dobu jedného roka, resp. do jeho skoršieho odvolania. Klient má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať písomným oznámením spoločnosti.